CYMORTH YNGLŶN SYLWADAU AR SAFLEOEDD

Gweler hefyd y Cyflwyniad

Ar sail yr hyn rydych chi’n ei weld ar y safle, nodwch ddibenion y safle, ei ddyddiad(au), ei nodweddion, ei gyflwr a pha mor fregus yw’r safle.

* Mae’r meysydd hanfodol wedi’u dynodi seren goch.Math o safle

O blith y rhestr yn y gwymplen, dewiswch derm er mwyn sicrhau y caiff eich safle ei fynegeio’n gywir, neu dewiswch y blwch Anhysbys a rhowch ddisgrifiad byr o’r math o safle.

Dyddiad adeiladu

Dewiswch ddyddiad o’r gwymplen er mwyn dangos y dyddiad adeiladu.

Ffynhonnell y dyddiad

Rhowch ffynhonnell eich dyddiad adeiladu: tystiolaeth yn y maes, gwybodaeth leol neu ffynhonnell ddogfennol ynghyd ’r dyddiadau.

Dyddiadau defnydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf

O blith y rhestr yn y gwymplen, dewiswch y dyddiadau i ddynodi rhychwant y dyddiadau pryd y gwyddys bod adeiladau a gymerwyd neu a addaswyd wedi’i ddefnyddio yn y Rhyfel Byd Cyntaf neu dewiswch Anhysbys.

Defnydd yn yr Ail Ryfel Byd

Ticiwch y blwch os oes tystiolaeth bod y safle wedi’i ddefnyddio yn yr Ail Ryfel Byd.

Disgrifiad o’r safle

Crynodeb cywir neu ddisgrifiad manwl o’r hyn sydd i’w gael ar hyn o bryd ar y tir, gan nodi nifer a sip y strwythurau ac unrhyw nodweddion perthynol. Rhowch leoliad y safle yn y tirlun, ei gynllun a’r berthynas rhwng yr adeiladau, enwau a disgrifiadau’r strwythurau unigol a’r nodweddion allanol a mewnol. Gofalwch gynnwys y manylion hyn os oes modd. Gweler yr enghreifftiau cryno yn ein harweiniad ynghylch Cofnodi Safleoedd ac Adeiladau’r Rhyfel Byd Cyntaf a’n harweiniad gweledol i nodweddion adeiladu. 

  1. Lleoliad : Topograffeg (tir gwastad, llethr, teras) ac uchder, agosrwydd at strwythurau eraill

  2. Cyfeiriadedd : Wynebwedd a chyfeiriadedd y safle a’r strwythurau o ran G, D, Dn neu Gn

  3. Dimensiynau : Uchder x lled yr adeiladau a’r strwythurau unigol, trwch y waliau (metrig)

  4. Siapiau : Hirgrwn, petryal, crwn; corneli crwn neu sgwr, y tu allan a’r tu mewn

  5. Nodweddion : Nodweddion penodol megis agoriadau, ffenestri, drysau, lleoedd tn

  6. Swyddogaethau : Swyddogaethau’r adeilad neu’r strwythur, gan nodi unrhyw newidiadau dros amser

  7. Cyfnodau : Nodweddion cyfnodau cynharach neu ddiweddarach, er enghraifft ffenestri a gaewyd neu waliau a godwyd

  8. To : A oes to neu beidio, y math yn y rhestr, yr arddull a’r defnyddiau adeiladu

Defnyddiau adeiladu

O blith y rhestr yn y gwymplen, dewiswch derm sy’n disgrifio’r prif ddefnydd a ddefnyddiwyd wrth adeiladu. Dewiswch ail derm os oes ei angen. Yn achos gwrthgloddiau neu weddillion sydd wedi’u claddu, dewiswch Dim.